Disclaimer Visser Groep

Door deze website te bezoeken en gebruik te maken van de informatie die wij op deze website bieden, ga je akkoord met toepasselijkheid van deze Gebruiksvoorwaarden. Ga je niet akkoord met deze voorwaarden? Dan mag je de informatie die we bieden op deze website niet gebruiken. Wij wijzen je erop dat wij deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen wijzigen. Daarom adviseren wij je de voorwaarden periodiek op wijzigingen na te gaan. Je kunt de tekst van deze Gebruiksvoorwaarden opslaan en/of printen voor later gebruik.

 

Informatie en aansprakelijkheid

De informatie is alleen bedoeld voor algemene doeleinden en is geen advies. Hoewel de informatie zorgvuldig is samengesteld, staat Visser Groep niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Wij kunnen de informatie, zonder nadere berichtgeving, te allen tijde wijzigen. Visser Groep heeft het recht de informatie op deze website te beëindigen of de toegang daartoe te beperken. 

Visser Groep is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website. Daaronder valt ook schade als gevolg van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Visser Groep. Visser Groep is verder niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website. Daaronder valt ook - maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen. Je kunt geen rechten ontlenen aan berekeningen die je hebt gedaan met gegevens die je zelf hebt ingevuld.

 

Links naar andere websites

Deze website bevat links naar externe internetpagina's. Visser Groep is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar op deze website een link is opgenomen. Of voor internetpagina's waarop een link is opgenomen naar deze website. Onze privacy policy is niet van toepassing op persoonsgegevens die van jou op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

 

Privacybeleid

Op de verwerking van je persoonsgegevens is onze privacybeleid van toepassing.

Eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de opgenomen Informatie bij Visser Groep of haar licentiegevers. Visser Groep, Visser Automotive, Autowaspark Nijkerk, CitroKlassiek, LionKlassiek, RenaultKlassiek en NAG zijn geregistreerde merken. Bezoekers mogen de website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Visser Groep. Bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van Visser Groep in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van Visser Groep en enige andere internetpagina.

 

Nietigheid

Als deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, dan blijft het overblijvende gedeelte wel van kracht. De betrokken partijen dienen het ongeldige gedeelte te vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan inhoud en strekking van de rechtsgevolgen zoveel mogelijk overeenstemmen met het ongeldige gedeelte.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze website en de Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Gebruiksvoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, worden behandeld door de bevoegde rechter te Utrecht.

 

Visser Automotive is onderdeel van Claire Automotive Support.

BTW nummer: NL816982053B01

KVK nummer: 32118167